INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przesyłamy informacje dotyczące danych osobowych.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej „RODO”] informuję, że jako Magdalena Kapela prowadząca placówkę oświatową pod nazwą przedszkole niepubliczne „ Słoneczko” z siedzibą w Trzciance , ul. Łomnicka 5, NIP 7631767074 REGON nr, Tel 668 463 443, e-mail magda@sloneczkotrzcianka.com.pl, jestem administratorem danych osobowych Twoich oraz reprezentowanego przez Ciebie dziecka, dla którego moje przedszkole  świadczy usługę sprawowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. W związku z tym jestem odpowiedzialna za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z zawartą pomiędzy nami umową oraz obowiązującymi przepisami. Dla uniknięcia wątpliwości, ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Twoich danych osobowych, chodzi o dane osobowe Twoje i dziecka.

2. Czy musisz podać nam Twoje dane osobowe?

Do zawarcia umowy o sprawowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. [dalej: Umowa] wymagamy podania przez Ciebie danych na wzorcu Umowy (jest to warunek zawarcia Umowy, zatem jeśli ich nie podasz z jakiegoś powodu, niestety nie zawrzemy z Tobą Umowy), tj.:
– Twoje imię i nazwisko,
– Twój adres zamieszkania,
– imię i nazwisko dziecka,
– rok urodzenia dziecka,
– pesel dziecka
– Twój numer telefonu kontaktowego

Dodatkowo jeśli wyrazisz odrębną pisemną zgodę, będziemy mogli przetwarzać dane w postaci Twojego numeru telefonu i/lub Twojego adresu e-mail oraz pełnej daty urodzenia dziecka, które to dane nie mają wpływu na zawarcie Umowy. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail oraz pełnej daty urodzenia dziecka możesz wycofać w dowolnym momencie.

3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
3.1 w celu zawarcia Umowy, w związku z Twoim zainteresowaniem naszą ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3.2 w celu wykonania Umowy i na podstawie zawartej przez Ciebie Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
3.3 dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z realizacją  naszych obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3.4 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: z art.6 ust.1 lit. f RODO);
3.5 w celu badania Twojej satysfakcji i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna:  art.6 ust.1 lit. f RODO);
3.6 w celu kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail w związku z realizacją Umowy (podstawa prawna: zgoda na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.7Pozyskujemy również dane z innych źródeł, a mianowicie w sytuacji, gdy płatności za wykonaną usługę sprawowania funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej wykonujesz za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie informacji o numerze Twojego konta, w jakiej instytucji dokonałeś przelewu. Może się również zdarzyć, że wejdziemy w posiadanie informacji o adresie zamieszkania/zameldowania innym niż wskazanym przez Ciebie w Umowie. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonałeś poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO – czyli w celu wykonania Umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f – czyli nasz prawnie uzasadniony interes).

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
4.1 naszym kontrahentom, czyli podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, terapeutyczne, konsultacyjne, obsługę prawną, podatkową, rachunkową, informatyczną, hostingową oraz firmom zajmującym się profesjonalnym niszczeniem dokumentów;
4.2 innym administratorom danych przetwarzającym Twoje dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu dokonania ewentualnych zwrotów na Twoją rzecz; podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

5.1 Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy, tj. Twoje imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości ,adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, pesel  przechowujemy przez okres negocjowania Umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
5.2 Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, tj. Twoje imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, pesel  przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych wzajemnych roszczeń z Umowy.
5.3 Twoje dane które zgodziłeś się nam udostępnić, tj. Twój numer telefonu, Twój adres e-mail, pełna data urodzenia dziecka przetwarzamy do końca okresu na jaki została zawarta Umowy lub do momentu kiedy cofniesz zgodę.
5.4 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas,
w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.

6. Jakie są Twoje uprawnienia wobec nas w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługują Ci następujące prawa:
6.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
6.2 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych: jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
6.3 prawo do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
6.4 ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
6.5 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub  Twoje  dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.6 prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
6.7 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6.8 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7. Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)?

Informujemy że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:magda@sloneczkotrzcianka.com.pl, zadzwoń pod numer: 668 463 443 lub udaj się do siedziby naszego przedszkola. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.